شرکتی که خانه را سالم می کند

دوچرخه ای که هوا را تمیز می کند +عکس- شرکتی که خانه را سالم می کند ,به تازگی دوچرخه ای به نام "apb" طراحی و رونمایی شده است که می تواند در هنگام حرکت مقداری از هوای اطراف خود را تصفیه کند تا هم هوای سالم به ورزشکار برسد و هم بخشی از هوا تمیز شود.دوچرخه ای که هوا را تمیز می کند +عکسبه تازگی دوچرخه ای به نام "apb" طراحی و رونمایی شده است که می تواند در هنگام حرکت مقداری از هوای اطراف خود را تصفیه کند تا هم هوای سالم به ورزشکار برسد و هم بخشی از هوا تمیز شود.دوچرخه ای که هوا را تمیز می کند +عکس

به تازگی دوچرخه ای به نام "apb" طراحی و رونمایی شده است که می تواند در هنگام حرکت مقداری از هوای اطراف خود را تصفیه کند تا هم هوای سالم به ورزشکار برسد و هم بخشی از هوا تمیز شود.

دوچرخه ای که هوا را تمیز می کند +عکس

به تازگی دوچرخه ای به نام "apb" طراحی و رونمایی شده است که می تواند در هنگام حرکت مقداری از هوای اطراف خود را تصفیه کند تا هم هوای سالم به ورزشکار برسد و هم بخشی از هوا تمیز شود.

دوچرخه ای که هوا را تمیز می کند +عکس

به تازگی دوچرخه ای به نام "apb" طراحی و رونمایی شده است که می تواند در هنگام حرکت مقداری از هوای اطراف خود را تصفیه کند تا هم هوای سالم به ورزشکار برسد و هم بخشی از هوا تمیز شود.