آبی ابزار جستجو کتاب مقدس

رونمایی از دو کتاب با موضوع دفاع مقدس | خبرگزاری صدا و سیما- آبی ابزار جستجو کتاب مقدس ,به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مسوول کمیته ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان شهرستان شهرضا گفت: دو کتاب " کدخدای آشپزخانه" و " یک قبله برای رفتن" از نویسندگان شهرضایی رونمایی شد. مرتضی صدری افزود: کمیته ثبت و ضبط خاطرات ...رونمایی از دو کتاب با موضوع دفاع مقدس | خبرگزاری صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مسوول کمیته ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان شهرستان شهرضا گفت: دو کتاب " کدخدای آشپزخانه" و " یک قبله برای رفتن" از نویسندگان شهرضایی رونمایی شد. مرتضی صدری افزود: کمیته ثبت و ضبط خاطرات ...رونمایی از دو کتاب با موضوع دفاع مقدس | خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مسوول کمیته ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان شهرستان شهرضا گفت: دو کتاب " کدخدای آشپزخانه" و " یک قبله برای رفتن" از نویسندگان شهرضایی رونمایی شد. مرتضی صدری افزود: کمیته ثبت و ضبط خاطرات ...

رونمایی از دو کتاب با موضوع دفاع مقدس | خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مسوول کمیته ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان شهرستان شهرضا گفت: دو کتاب " کدخدای آشپزخانه" و " یک قبله برای رفتن" از نویسندگان شهرضایی رونمایی شد. مرتضی صدری افزود: کمیته ثبت و ضبط خاطرات ...

رونمایی از دو کتاب با موضوع دفاع مقدس | خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مسوول کمیته ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان شهرستان شهرضا گفت: دو کتاب " کدخدای آشپزخانه" و " یک قبله برای رفتن" از نویسندگان شهرضایی رونمایی شد. مرتضی صدری افزود: کمیته ثبت و ضبط خاطرات ...